Příspěvky na soukromé životní pojištění lze zahrnout do daňového přiznání, snížit si tak daňový základ, a tím i daňovou povinnost. Zaměstnanci mohli tuto odečitatelnou položku uplatnit už v ročním zúčtování daně. Jak „životko“ uvést v přiznání za účelem daňové úspory, je popsáno v § 15 odst. 6 zákona České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Co jsou to odečitatelné položky?

Odečitatelnými položkami lze optimalizovat daňovou povinnost. Jsou v zákoně uvedeny jako nezdanitelná část základu daně. Lze si jimi snížit daňový základ, z něhož se následně vypočítává daň z příjmů. Dále sem patří např. i úroky z hypotečního úvěru anebo příspěvky na penzijní připojištění, pojištění anebo doplňkové penzijní spoření.

Co si lze u životního pojištění odečíst z daní?

Od daňového základu může být poplatníkovi v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání odečteno zaplacené pojistné za příslušné zdaňovací období, v našem případě tedy za celý rok 2020. Avšak jen za předpokladu, že má životní pojištění sjednané v rámci pojistné smlouvy s:

  1. pojišťovnou, která je oprávněna k tomu, aby provozovala pojišťovací činnost na území České republiky na základě zvláštního právního předpisu,
  2. nebo s jinou pojišťovnou na území členského státu EU nebo EHP.

Poplatník navíc musí být zároveň pojistníkem a pojištěným.

Jaké jsou podmínky pro odpočet životního pojištění?

Výplata důchodu anebo jednorázového plnění musí být nejdříve po 60 měsících od sjednání smlouvy a nejdříve také v tom kalendářním roce, v kterém pojištěný dosáhne věku 60 let. Podle podmínek pojistné smlouvy nesmí také docházet k výplatě jiného příjmu, který by nespadal do pojistného plnění a ani by nebyl spojen se zánikem smlouvy.

Co je pojistná částka u důchodového životního pojištění?

U důchodového životního pojištění je pojistnou částkou myšleno jednorázové plnění při dožití.

Jaký je max. odpočet pojistného na životní pojištění?

Za celý kalendářní rok 2020 si lze z daňového základu odečíst maximálně 24 000 Kč. Jde o stejnou částku, která platí i pro odpočet penzijního připojištění, pojištění a doplňkového penzijního spoření. Je to také o maximum, které nelze přesáhnout, ani pokud má plátce daně uzavřeno víc pojistných smluv o životním pojištění. Pojistné se sice bude sčítat, ale max. do výše 24 000 Kč. Tato částka sníží konečnou daň k zaplacení pouze o 3600 Kč.

Pokud si pak životní pojištění platíte jednorázově a ne každý měsíc, pojistné se rozpočte na příslušné zdaňovací období s přesností na dny s ohledem na délku pojištění.

Kde v daňovém přiznání uvést odpočet životního pojištění?

V daňovém přiznání se pojistné na soukromé životní pojištění pro daňový odpočet uvádí ve 3. oddílu jako položka 49.

Kdy není životní pojištění nezdanitelná část základu daně?

Nárok na možnost daňového odpočtu zaniká, pokud by před skončením stanovené doby ve smlouvě došlo k výplatě pojistného plnění anebo jiného příjmu, který nezakládá zánik pojistné smlouvy, popř. k předčasnému ukončení.

Jaký je vliv ukončení a zrušení životního pojištění na daně?

Jestliže dojde dříve než po 60 měsících a před dosažením 60 let věku pojištěného k výplatě pojistného plnění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik smlouvy anebo k předčasnému ukončení smlouvy, poplatník bude muset dodanit všechny částky, o které si v posledních 10 letech snížil základ daně. Částky se musí zdanit dle § 10 ZDP jako ostatní příjmy.

Jedinou výjimkou je plnění, kdy došlo k vzniku nároku na starobní nebo invalidní důchod III. stupně, pokud se pojištěný stane invalidním ve III. stupni anebo zemře. To vše vyjma smluv, na jejichž základě nebude vyplaceno plnění, odkupné a zároveň rezerva. Anebo pokud bude kapitálová hodnota anebo odkupné přímo převedeno na jinou smlouvu o životním pojištění.

Nevíte si rady co a jak a kde můžete ušetřit na daních nebo odvodech?

Zavolejte nám a nebo napište.

 

Kontakty